ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener: FIT! Sportmassage gevestigd op de

Dienstverlening: de behandelingen van FIT! Sportmassage

Wederpartij: cliënt, opdrachtgever, werkgever van FIT! Sportmassage

Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling door de wederpartij diensten worden verleend door FIT! Sportmassage

Contract: een (schriftelijke) overeenkomst van een bepaalde of onbepaalde duur, waarbij tegen betaling door de wederpartij diensten worden verleend door FIT! Sportmassage

Artikel 2. Toepasselijkheid 

Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen FIT! Sportmassage enerzijds en de wederpartij anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt/werkgever. Geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen na verzenddatum tenzij in de offerte anders is vermeld.

Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien FIT! Sportmassage  aan de wederpartij schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door FIT! Sportmassage  zijn bevestigd. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Wanneer door FIT! Sportmassage gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van FIT! Sportmassage  op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien FIT! Sportmassage één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken wederpartij hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract 

Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door FIT! Sportmassage zijn bevestigd.

Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in art. 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst. Bij een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die minimaal 1 jaar loopt vanaf de startdatum behoudt FIT! Sportmassage  zich het recht voor Tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. FIT! Sportmassage  zal de wederpartij 2 maanden voor de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De wederpartij wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij FIT! Sportmassage  binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform art. 15. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van FIT! Sportmassage  om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. FIT! Sportmassage  is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de wederpartij door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract 

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op de datum zoals vermeld in de overeenkomst of offerte. Indien de wederpartij wil opzeggen voor de einddatum van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de cliënt/werkgever. Na verloop van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de cliënt/werkgever. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, anders dan wijzigingen conform art. 4d en/of 10b zal FIT! Sportmassage de wederpartij tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst doen toekomen. De wederpartij wordt geacht met de wijzigingen ten hebben ingestemd tenzij hij FIT! Sportmassage binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening 

De dienstverlening die FIT! Sportmassage  aan de wederpartij zal leveren omvat de in de overeenkomst of offerte vernoemde diensten. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal FIT! Sportmassage  alles in het werk stellen een vervanger te vinden zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien dat op korte termijn niet lukt zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Niet verschijnen van de wederpartij FIT! Sportmassage  zal haar diensten verlenen volgens een door FIT! Sportmassage  aangeleverd behandelschema. Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de wederpartij en/of werknemer van de wederpartij voor risico van de wederpartij zoals omschreven in art. 8b.

Artikel 8. Annulering 

Annulering van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is FIT! Sportmassage gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden wederpartij 

De wederpartij zal een geschikte ruimte van minimaal 3×3 meter voor de FIT! Sportmassage ter beschikking stellen om die diensten uit te kunnen voeren. Het door de wederpartij beschikbaar stellen van een contactpersoon voor FIT! Sportmassage inzake het assisteren bij het opstellen van een behandelschema en het eventueel innen van eigen bijdragen door werknemers van de wederpartij gedurende de contractperiode van de dienstverlening. De contactpersoon zal tevens zorgdragen voor een tijdige melding van veranderingen in het behandelschema. Wederpartij zorgt ervoor dat zowel de contactpersoon als de overige werknemers van de wederpartij en eventuele derden voor wie de dienstverlening bedoeld is van de te leveren dienstverlening, werkwijze en de duur van de overeenkomst op de hoogte zijn.

Artikel 10. Tarieven 

De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat FIT! Sportmassage met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken. FIT! Sportmassage  behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen. FIT! Sportmassage  behoud zich het recht voor de tarieven na afloop of bij verlenging van de contractperiode te wijzigen. Indien dit het geval is zal FIT! Sportmassage dit schriftelijk aan wederpartij kenbaar maken.

Artikel 11. Geheimhouding 

FIT! Sportmassage zal alle informatie van de wederpartij betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige relevante informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. FIT! Sportmassage zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opleggen aan alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 12. Dossierbeheer en inzage recht 

FIT! Sportmassage  zal van de betrokken wederpartij en/of werknemers van de wederpartij een dossier bijhouden. Naast FIT! Sportmassage  heeft slechts de wederpartij (cliënt/opdrachtgever) en/of werknemers van de wederpartij (werkgever) recht op inzage in dit dossier. De werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13. Facturering en betaling 

Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan FIT! Sportmassage  te betalen. Betaling van behandelingen zonder factuur geschiedt uitsluitend direct en á contant. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim. De verplichtingen van FIT! Sportmassage tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de wederpartij met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt/werkgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. Voor het geval naar het oordeel van FIT! Sportmassage de financiële positie van de wederpartij risico’s met zich mee brengt, is FIT! Sportmassage gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van FIT! Sportmassage voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis per jaar. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van FIT! Sportmassage beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van FIT! Sportmassage wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat FIT! Sportmassage ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen. De wederpartij vrijwaart FIT! Sportmassage voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de wederpartij. FIT! Sportmassage is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan FIT! Sportmassage kunnen worden toegerekend.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding 

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:

De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;

Terzake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelingen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming; De wederpartij of de werknemer van de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de wederpartij gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.

FIT! Sportmassage is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien zij dit ingevolge van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Contact info

Fit! Wellness
Ambachtsmark 70
1355EE Almere haven

036-5256256
06-26281249
info@fitwellness.nl

fbLogoRound InstagramLogoRound TwitterLogoRound

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 22.00
Zaterdag 09.00 – 17.00
Zondag 10.00 – 14.00

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.